تمام کاری که لازم است شما انجام دهید ، این است که ، نگاه خیره ی خود را تنظیم کنید و در زمان های دقیق و مناسب چشمک بزنید ، حتی در زمانی که در حال خوردن صبحانه هستید .

تکنولوزی مشابه شما را در شرایط چند کاره جایی که نمی توانید توجه کامل خود را معطوف کنید کمک خواهد کرد. از آن مهم تر بازو ی ردیابی چشم می تواند به قربانیان معلول جسمی و هر کسی که از همه ی اندام خود نمی تواند استفاده کند مفید خواهد بود .

بیمارانی که به ایمپلنت مغزی برای کنترل دستانشان نیاز دارند، این ربات به عنوان یدک می تواند به آنها کمک کند تا از فعالیتها بدون هیچ گونه محدوده ای لذت ببرند .

https://telegram.me/bazaarpress